ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แก้ไข June 2021 ใน Course Online

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความรู้กับครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำรุนแรง ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (Facilitator) เพื่อการขยายผลใน 7 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 8 (Parenting for Lifelong Health for Young Children)

แบบออนไลน์ (Online)

1
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น