แบบทดสอบก่อนเรียน

แก้ไข August 2021 ใน แบบทดสอบ

ทดสอบก่อนเรียน การใช้เครื่องมือการประเมิน ทางสังคม ครอบครัว และความรุนแรง ฯ
https://docs.google.com/forms/d/19L5jONK0trjzD8kUIfWlxLxKVL0tMnxd17HNIliCm-I/prefill

ทดสอบก่อนเรียน การประเมินครอบครัวและสังคม และการประเมินความเสี่ยงโดย อ.ววรภัทร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczlnlRcc3C4PvWFMSdH66Elv9wXh8SLvebJromN56RGXOI8w/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน การประเมินสภาพจิตผู้ถูกกระทำรุนแรง โดย อ.นิลวรรณ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC7Lgi88bdqPrmHlJXG3HgPLxc7AtlMbwR-ioJLMFuKT5okg/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน การรายงานเหตุและบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดย อ.ดารณี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq-Bse1H4ICMRDXDB7YNxUTBYsrjtGhGpmmtkSMbAr1t3WJQ/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน คำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก (CM)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-2vocj7DNilYmf61qodD7F2iieoYwPLQBDyBykk53BDXFg/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน แนวคิดพื้นฐานพัฒนาการเด็ก และพื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดย อ.วนิดา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4r0gZaHEwikHDasbIjlYA3HxvpqyPebWt-dzRnQJiXqirg/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน มาตรฐาน หลักกฎหมายสากล ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โดย อ.ศัลย์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiqJX253j6if54TY6rg1FlpYfSv2dT2e-MWhjVfikBo4alA/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน หลักกฎหมายในประเทศไทย และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก อัยการธีรพร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceOvwWf-4JD2iqy31Ai--RDgmqwCHybl0ycwpHuuRWyYLHTw/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน หลักการการจัดการรายกรณี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe71jgcZ5zmkFrCNOqWvCLG7gnqYVX1nfjaALQVbQiM6KUodQ/viewform?usp=sf_link

ทดสอบก่อนเรียน หลักการประชุมทีมสหวิชาชีพและการเขียนรายงาน โดย อ.ดารณี
https://docs.google.com/forms/d/1-hf9SwvfZu3Q8owaAQUzMBtMFc_WqClBdIlsmYCa1FQ/edit

ทดสอบก่อนเรียน หลักสิทธิมนุษยชนกับการทำงานการให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง โดย อ.ศัลย์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnPuRd-CPmw7DU8AXlFbbN-tFbKXEoZBArmab485mSNZ4LVA/viewform?usp=sf_link

0
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น