แบบทดสอบหลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน การใช้เครื่องมือการประเมิน ทางสังคม ครอบครัว และความรุนแรง ฯ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDZPsTj0cWSusXrBgNBAkgRJ8z1mN915uwy1Yr9iwLXHZ-g/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน การประเมินครอบครัวและสังคม และการประเมินความเสี่ยงโดย อ.ววรภัทร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNaNZmroZas7HzFyBwHrMOnvxovWTemzLBj_Vk3ZIIQMiLg/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน การประเมินสภาพจิตผู้ถูกกระทำรุนแรง โดย อ.นิลวรรณ
https://docs.google.com/forms/d/1ywNOWDbQlXA3Yu1YNg6A7kCwi5_QrlzTDtMxWIkMJEs/edit

ทดสอบหลังเรียน การรายงานเหตุและบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดย อ.ดารณี
https://docs.google.com/forms/d/1PMgDv0twTGIEYAdsnqMay9AEFMbjqGi3jKVKzZXr1DQ/edit

ทดสอบหลังเรียน คำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก (CM)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw3ScTAtMQBMnPM0IUVuPQaM-sf1xLpte9k_XcO8MNUoh06w/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน แนวคิดพื้นฐานพัฒนาการเด็ก และพื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดย อ.วนิดา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo5Y3nJcYtWzsW70hjtFmBOccHrxm4mIb1YFt9C1XWdNdc4g/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน มาตรฐาน หลักกฎหมายสากล ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โดย อ.ศัลย์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfymaJuB9fNVA7dZgFRfqHDUKkgfs0P2UnlcnqIuAgnwTqtDw/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน หลักกฎหมายในประเทศไทย และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก อัยการธีรพร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0m4XVQ7dmqsamBGYD4J3Uz5hWpdC5yHmlJ3BdgbIvlxeMZA/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน หลักการการจัดการรายกรณี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5I6pCcXen6xLL_1xkJ-bQItSUd9ctTZBuxqBPGVmfVWni7g/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน หลักการประชุมทีมสหวิชาชีพและการเขียนรายงาน โดย อ.ดารณี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZGj8Ztk2zzzeoI14m1Adwp_hKmNDHN9kWdvhWL4OVeOMLBw/viewform?usp=sf_link

ทดสอบหลังเรียน หลักสิทธิมนุษยชนกับการทำงานการให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง โดย อ.ศัลย์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1t_cFGOM4xokHqiZSx_Xvkg20OnsFI8Vrb3nxS3g1rVRyPw/viewform?usp=sf_link

0
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น