ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความรู้กับครอบครัวที่ รุ่นที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความรู้กับครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำรุนแรง ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อการขยายผลใน 7 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 8 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 2 วันที่ 4-15 ตุลาคม 2564

0

ความคิดเห็น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น