ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความรู้กับครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำรุนแรง

แก้ไข September 2021 ใน Course การอบรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความรู้กับครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำรุนแรง ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อการขยายผลใน 7 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 8 แบบออนไลน์ (Online)
รุ่นที่ 1: วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564

0

ความคิดเห็น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น